„Autodoc Club“ platformos naudojimo sąlygos
Turinys
 • Preambulė
 • § 1 Registracija
 • § 2 Siūlomos paslaugos / aptarnavimas
 • § 3 Platformos paruošimas
 • § 4 Platformos naudojimas
 • § 5 Atsakomybė
 • § 6 Vartotojo įsipareigojimai ir atsakomybė dėl paskelbto turinio
 • § 7 Netaikoma atsakomybė už patarimus ar rekomendacijas
 • § 8 Atleidimas nuo atsakomybės
 • § 9 „Autodoc“ prekių ženklai ir autorių teisės
 • § 10 Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimas
 • § 11 Blokavimas
 • § 12 Duomenų apsauga
 • § 13 Sutarties pakeitimai
 • § 14 Elektroninis ginčų sprendimas: informacija pagal 2013/524/ES reglamento 14 straipsnio 1 dalį; Vartotojų ginčų sprendimas
 • § 15 Vartotojų ginčų sprendimas: informacija pagal VSBG (Įstatymo dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo) 36 straipsnį
 • § 16 Baigiamosios nuostatos
„Autodoc Club“ platformos naudojimo sąlygos.
Preambulė

Įmonė „AUTODOC SE“, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlynas („Autodoc“), valdo platformą („Platforma“) domene https://club.autodoc.lt/, kuri leidžia vartotojams valdyti ir pasiekti savo transporto priemonių duomenis „internetinės automobilio techninės priežiūros knygos“ pavidalu.

Fiziniai ir juridiniai asmenys („Vartotojai“) gali tyrinėti tokias paslaugas Platformoje ir gauti rekomendacijų bei patarimų apie šias paslaugas.

Šios Platformos Vartotojams taikomos šios naudojimo sąlygos („Naudojimo sąlygos“).

§ 1 Registracija
 • 1.1 Norint naudotis visomis šios Platformos funkcijomis, reikalinga nemokama Vartotojo registracija. Tai reiškia, kad Vartotojas sutinka su šiomis Naudojimo sąlygomis.
 • 1.2 Registruotis gali tik atskiri pilnamečiai ir visišką juridinę galią turintys fiziniai asmenys (tačiau ne šeimos, susituokusios poros ar pan.), juridiniai asmenys ir bendrijos. Jeigu Vartotoju registruojama įmonė, registruojantis asmuo garantuoja, kad yra įgaliotas atstovauti įmonei.
 • 1.3 Vartotojai, kurie jau turi paskyrą https://www.autodoc.lt/ svetainėje, neprivalo atskirai registruotis Platformoje https://club.autodoc.lt/. Prisijungimo duomenys prie https://www.autodoc.lt/ svetainės gali būti automatiškai naudojami kaip prisijungimo duomenys prie Platformos https://club.autodoc.lt/, atliekant vienkartinio prisijungimo procedūrą.
§ 2 Siūlomos paslaugos / aptarnavimas

Naudojantis „Autodoc“ Platforma galima tvarkyti ir prižiūrėti transporto priemonės istoriją, atsižvelgiant į Vartotojų pateiktus duomenis.

Naudodamasis Platforma Vartotojas gali įvesti „internetinės automobilio techninės priežiūros knygos“ įrašus. Įrašai apima Vartotojo asmens duomenis, taip pat transporto priemonės duomenis. Platformoje yra tvarkinga internetinė transporto priemonės duomenų valdymo sistema su apžvalgomis apie automobilio remontą, dalių keitimo grafiką ar alyvos keitimo eigą ir kitus dalykus.

Vartotojas turi galimybę Platformoje saugoti transporto priemonės dokumentus nuotraukų ir skenuotų failų pavidalu.

Platformoje yra asmeniškai vedama “internetinė automobilio techninės priežiūros knyga“, kurią gali peržiūrėti tik atitinkamas Vartotojas, todėl ji nėra viešai prieinama.

„Autodoc"" į platformą integravo vaizdo įrašus, kurie saugomi „YouTube"" ir gali būti atkuriami platformoje.

„Autodoc"" vaizdo įrašams rodyti platformoje naudoja „YouTube"" API paslaugas.

Prisijungdamas prie vaizdo įrašų ir juos peržiūrėdamas naudotojas sutinka su „YouTube"" paslaugų teikimo sąlygomis (https://www.youtube.com/t/terms).

§ 3 Platformos paruošimas
 • 3.1 „Autodoc“ stengsis ekonomiškai pagrįstomis sąnaudomis užtikrinti Vartotojui Platformos veikimą be sutrikimų ir be pertrūkių bei užtikrinti, kad Vartotojas, naudodamasis platforma, be sutrikimų galėtų perduoti ir gauti deklaracijas ar kitus duomenis. „Autodoc“ neprivalo garantuoti tam tikrų Platformos funkcijų, ypač susijusių su Platformos prieinamumu.
 • 3.2 „Autodoc“ valdo Platformą, susijusią su teikiamais privalumais, todėl Vartotojui suteikia jos visuotinai prieinamą versiją. Jei pakeitus Platformą ar kitas paslaugas reikia pakeisti šias Naudojimo sąlygas, taikomas 13 punktas.
 • 3.3 Teikdama paslaugas pagal Naudojimo sąlygas arba su jomis susijusias, „Autodoc“ turi teisę pasitelkti savo dukterines įmones ir bet kokius kitus subrangovus.
§ 4 Platformos naudojimas
 • 4.1 Naudojimosi sutarties objektas – Platforma, kurią naudojimui paruošia įmonė „Autodoc“. Vartotojas susikuria asmeninę vartotojo paskyrą, kuri nėra matoma kitiems Vartotojams ar viešai.
 • 4.2 Užsiregistravusiam Vartotojui „Autodoc“ suteikia prieigą prie Platformos per vartotojo paskyrą, naudojant prisijungimo duomenis. Vartotojas privalo visada saugoti savo prisijungimo duomenis ir, sužinojęs apie neteisėtą prieigą, nedelsdamas informuoti „Autodoc“.
 • 4.3 Vartotojas privalo vengti tokių priemonių, kurios gali pakenkti „Autodoc“ Platformos saugumui ir neįkelti jokios informacijos ar duomenų, kurie kenkia Platformos programinei įrangai, ir kurie neperduos virusų, „Trojanų“ ar kitų kenkėjiškų programų.
§ 5 Atsakomybė
 • 5.1 Jei Platformos Vartotojai yra fiziniai asmenys (pagal BGB – Civilinio kodekso – 13 straipsnį), svetainės operatoriui arba jo pavaduotojams ar padėjėjams, dėl neatsargumo pažeidusiems savo pareigas, ieškiniai dėl žalos atlyginimo – išskyrus tuos atvejus, kai už skolininko įsipareigojimų vykdymo termino praleidimą ar negalėjimą jų įvykdyti atsakingas svetainės operatorius – nekeliami, nebent pažeidimas susijęs su prievole, kurios laikymasis įgalina tinkamai vykdyti naudojimo sutartį ir kurios vykdymu Vartotojas gali reguliariai pasikliauti. Išskyrus svetainės operatoriaus ir jo pavaduotojų tyčinius pažeidimus ar grubius aplaidumo atvejus, svetainės operatoriaus atsakomybė apsiriboja žalos dydžiu, kurį paprastai buvo galima numatyti sudarant sutartį.
 • 5.2 Jei Platformos Vartotojai yra juridiniai asmenys (pagal BGB – Civilinio kodekso – 14 straipsnį), ieškiniai dėl žalos atlyginimo – nesvarbu, dėl kokių teisinių priežasčių – nekeliami, jei svetainės operatorius arba jo pavaduotojai ar padėjėjai tiesiog dėl neatsargumo pažeidė savo pareigas, nebent pažeidimas susijęs su prievole, kurios laikymasis įgalina tinkamai vykdyti naudojimo sutartį ir kurios vykdymu Vartotojas gali reguliariai pasikliauti. Išskyrus svetainės operatoriaus ir jo pavaduotojų tyčinius pažeidimus ar grubius aplaidumo atvejus, svetainės operatoriaus atsakomybė apsiriboja žalos dydžiu, kurį paprastai buvo galima numatyti sudarant sutartį.
 • 5.3 Atsakomybės ribojimas pagal 5.1 ir 5.2 punktus netaikomas, (i) jei atsakomybės negalima apriboti arba panaikinti pagal taikomus įstatymus, visų pirma pagal Atsakomybės už gaminį įstatymą, (ii) tyčinio pažeidimo arba grubaus aplaidumo atveju, (iii) dėl paprasto neatsargumo atvejo, kai buvo padaryta žala sveikatai ir gyvybei, (iv) tyčinio sukčiavimo ir (v) nesilaikant sutartos garantijos.
§ 6 Vartotojo įsipareigojimai ir atsakomybė dėl paskelbto turinio
 • 6.1 „Autodoc“ gerbia trečiųjų šalių intelektinę nuosavybę ir skatina savo Vartotojus daryti tą patį.
 • 6.2 Vartotojas privalo užtikrinti, kad skelbdamas turinį nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių (pvz., autorių, prekių ženklų, asmeninių ar konkurencijos teisių).
 • 6.3 Kalbant apie teisės aktų reikalavimus atitinkantį ir tinkamą „Autodoc Club“ forumo naudojimą, visų pirma draudžiama skelbti žemiau nurodytą informaciją ir kitą turinį (sąrašas nėra baigtinis):
  • Trečiųjų šalių asmens duomenis, tokius kaip: vardą, pavardę, adresą, profesiją, telefono numerį arba el. pašto adresą.
  • Elektroninio pašto korespondenciją, susirašinėjimą ir kitą individualų rašytinį bendravimą, kuriam taikomas konfidencialumas.
  • Rasistinius, pornografinius, pavojų jaunimui keliančius, smurtą propaguojančius ar kitaip neteisėtus ar amoralius įrašus ir (arba) tokio pobūdžio kitą turinį bei pateikti nuorodas į atitinkamo pobūdžio žiniatinklio turinį internete.
  • Draudžiama pažeisti galiojančius įstatymus arba kurstyti pažeisti įstatymus bei pateikti nuorodas į atitinkamo pobūdžio informaciją ar turinį.
  • „Autodoc Club“ forume draudžiama skelbti melagingų faktų teiginius, įžeidimus ar kitą užgaulų turinį arba naudoti apskritai netinkamus (nepadorius, agresyvius, provokuojančius ir pan.) išsireiškimus.
  • Draudžiama skelbti tokius įrašus ir kitą turinį, dėl kurių gali susidaryti klaidinantis įspūdis, kad autorius yra „AUTODOC SE“ darbuotojas.
  • Draudžiama skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus negavus išankstinio visų pavaizduotų asmenų sutikimo publikavimui „Autodoc Club“ forume.
  • Draudžiamas bet koks komercinis „Autodoc Club“ forumų naudojimas, ypač reklamuojant arba pateikiant nuorodas į produktus ar paslaugas už „Autodoc“ tinklo ribų.
  • Draudžiamas paieškos užklausų ar kitų įrašų paskelbimas, tiesiogiai susijusių su prekyba ar paslaugomis už „Autodoc“ tinklo ribų.
 • 6.4 „Autodoc“ turi teisę ištrinti arba paslėpti Vartotojo patalpintą turinį, jei jis pažeidžia trečiųjų asmenų teises arba jei tretieji asmenys pareiškia pretenzijas dėl teisės pažeidimo, kurio pagrįstumo negalima aiškiai atmesti.
 • 6.5 „Autodoc“ neatsako už Vartotojų skelbiamo turinio teisingumą, kokybę, išsamumą, patikimumą, pobūdį ir geranoriškumą. Tai nėra „Autodoc“ nuomonė. „Autodoc“ aiškiai pareiškia, kad Vartotojų turinio nelaiko savu.
 • 6.6 Jei įmonė „Autodoc“ sužinos apie galimą pažeidimą dėl Vartotojo turinio, ji nedelsdama apie tai informuos Vartotoją tekstiniu pranešimu.
§ 7 Netaikoma atsakomybė už patarimus ar rekomendacijas

Jei šioje platformoje pateikiamas patarimas ar rekomendacija, „Autodoc“, nepažeidžiant atsakomybės, kylančios iš sutartinių santykių, dėl neteisėto veiksmo ar iš bet kurios kitos įstatymo nuostatos, neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios laikantis patarimo ar rekomendacijos.

§ 8 Atleidimas nuo atsakomybės

Vartotojas savo sutikimu pareiškia, kad jis atlygins žalą, jei trečiosios šalys pareikš reikalavimus ir pretenzijas, nesvarbu kokio pobūdžio, dėl turinio, kurį vartotojas išsaugo, paskelbia ir (arba) perduoda naudodamasis „Autodoc“ paslaugomis arba dėl naudojimosi paslaugomis arba dėl šių naudojimo sąlygų arba trečiųjų šalių teisių pažeidimų, iškart po pirmojo pretenzijų pareiškimo atlaisvindamas nuo atsakomybės ir nesukeldamas nuostolių įmonei „Autodoc“, su ja susijusioms įmonėms, taip pat įmonės „Autodoc“ ir su ja susijusių įmonių tarnautojams, darbuotojams, bendradarbiams, atstovams, akcininkams ir padėjėjams. Tai taip pat apima pagrįstas bylinėjimosi ir teismo išlaidas.

§ 9 „Autodoc“ prekių ženklai ir autorių teisės

Vartotojas pripažįsta, kad visos teisės „Autodoc“ turinyje ir ženklinime, įskaitant bet kokias prekių ženklų, patentų, autorių, licencijų arba kitas teises arba panašias teisines pozicijas Vartotojo atžvilgiu priklauso išskirtinai tik įmonei „Autodoc“, ir kad jis nenaudos jų be išankstinio, aiškaus, rašytinio „Autodoc“ sutikimo ir nepašalins nuorodų į teisėtą Autodoc nuosavybę. Visų pirma, Vartotojas negali naudoti „Autodoc“ prekės ženklo, kopijuoti, keisti, programinę įrangą, atlikti jos modifikacijų arba bandyti rasti šaltinio kodą, parduoti ar perleisti programinę įrangą, suteikti susijusias sublicencijas ar perleisti bet kokias teises į programinę įrangą arba pretenduoti į kokias nors susijusias teises. Aiškumo dėlei, tai, kas nurodyta aukščiau, netaikoma paties Vartotojo turiniui.

§ 10 Sutarties galiojimo terminas ir nutraukimas
 • 10.1 Paskyros registracijos sutartis sudaroma neterminuotam laikui.
 • 10.2 Vartotojas gali bet kada nutraukti paskyros registravimo sutartį, nesilaikydamas nutraukimo termino. Įmonė „Autodoc“ gali nutraukti paskyros registravimo sutartį, tinkamai įspėjus prieš dvi savaites. Teisė nutraukti sutartį, nesilaikant nutraukimo termino dėl svarbios priežasties lieka nepakitusi. „Autodoc“ gali nutraukti paskyros registravimo sutartį, nesilaikydama nutraukimo termino, jei:
  • registruodamasis Vartotojas nurodė neteisingus arba neišsamius duomenis,
  • Vartotojas pakartotinai nevykdo kitų sutartyje nustatytų pareigų ir šio pažeidimo nenutraukia net ir po „Autodoc“ raginimo.
 • 10.3 Jei sutartį nutraukia „Autodoc“, Vartotojas neturi teisės susikurti naujos paskyros, net ir kitu vardu arba kitu pavadinimu.
 • 10.4 Bet koks pranešimas apie nutraukimą turi būti pateiktas raštu. Pranešimai apie nutraukimą el. laišku laikomi rašytine pareiškimo pateikimo forma.
§ 11 Blokavimas

„Autodoc“ turi teisę be išankstinio įspėjimo visiškai ar iš dalies blokuoti galimybę Vartotojui naudotis platforma, jei faktai leidžia manyti, kad Vartotojas pažeidė šias Naudojimo sąlygas arba toks blokavimas būtinas dėl teisės aktų reikalavimų arba reikalingas išaiškinti galimą teisės pažeidimą.

§ 12 Duomenų apsauga

Naudojimasis „Autodoc“ paslaugomis yra savanoriškas. Tačiau pilnai naudotis interneto Platforma https://club.autodoc.lt/ neįmanoma, nenurodžius asmens duomenų ar nenurodant anoniminių duomenų.

„Autodoc“ laikysis galiojančių duomenų apsaugos reikalavimų. Jie nebus perduodami kitiems Vartotojams. Daugiau informacijos apie reikalingų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo būdus ir tikslus rasite duomenų apsaugos deklaracijoje.

§ 13 Sutarties pakeitimai

Naudojimo sąlygos, pateiktos jų atsiradimo metu galiojančioje versijoje, tampa vartotojo sutarties tarp vartotojo ir „Autodoc“ dalimi. Šiuo metu galiojančią Naudojimo sąlygų versiją galima bet kada iškviesti „Autodoc“ svetainėje adresu https://club.autodoc.lt/services/taisykles. Tačiau „Autodoc“ turi teisę keisti ir pritaikyti Naudojimo sąlygas ateityje. Apie tai „Autodoc“ informuos Vartotoją raštu arba tekstine forma prieš keturias savaites iki planuojamo pakeistų Naudojimo sąlygų įsigaliojimo. Jei per šį laikotarpį neprieštaraujama arba jei Vartotojas iš anksto arba aktyviai naudodamasis aiškiai sutinka su pakeitimais, taikoma pakeista Naudojimo sąlygų versija. Jei Vartotojas nesutinka su pakeitimu per įspėjimo laikotarpį tekstiniu pranešimu (pakanka el. laiško), Vartotojo sutartis bus tęsiama pagal ankstesnes Naudojimo sąlygas. Vartotojo ir „Autodoc“ teisės dėl sutarties nutraukimo lieka nepakitusios.

§ 14 Elektroninis ginčų sprendimas: informacija pagal 2013/524/ES reglamento 14 straipsnio 1 dalį; Vartotojų ginčų sprendimas

Europos Komisija teikia internetinio ginčų sprendimo platformą, kurią galima rasti adresu https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Mūsų įmonė iš esmės nenori ir neprivalo dalyvauti ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitražo vietoje.

§ 15 Vartotojų ginčų sprendimas: informacija pagal VSBG (Įstatymo dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo) 36 straipsnį

Mes nedalyvaujame ginčų sprendimo procedūroje vartotojų arbitražo vietoje. Nepaisant to, teisinė padėtis reikalauja, kad nukreiptume jus į už jus atsakingą vartotojų arbitražo vietą: Federalinio arbitražo centro universalioji arbitražo vieta, Straßburger Straße 8, 77694 Kėlis prie Reino, telefonas: 07851/795 79 40, faksas 07851/795 79 41 , el. paštas: mail@verbübers-schlichter.de, Interneto svetainė: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Baigiamosios nuostatos
 • 16.1 Jei Vartotojai yra juridiniai asmenys (§14BGB), taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai, išskyrus Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Vartotojams tai taikoma tik tiek, kiek tos valstybės, kurioje vartotojas turi nuolatinę gyvenamąją vietą, teisės aktuose nėra privalomų įstatyminių nuostatų (pvz., vartotojų apsaugos reglamentas).
 • 16.2 Išimtinė jurisdikcija dėl visų iš šios sutarties kylančių arba su ja susijusių ginčų yra Berlynas, jei sutarties šalys yra prekybininkės arba Vartotojas neturi bendros jurisdikcijos Vokietijoje ar kitoje ES valstybėje narėje, arba įsigaliojus šioms Naudojimo sąlygoms savo nuolatinę gyvenamąją vietą perkėlė į užsienį, arba jų gyvenamoji vieta ar įprasta buvimo vieta ieškinio pareiškimo metu nėra žinoma.
 • 16.3 Jei viena ar kelios Naudojimo sąlygų nuostatos taptų neveiksmingos arba neįgyvendinamos, likusioms Naudojimo sąlygų nuostatoms tai neturės įtakos. Vietoj neveiksmingų ar neįgyvendinamų nuostatų taikomos įstatymo nuostatos, jei tokios yra.